Spiraldynamik® – pohybově terapeutický koncept aneb Návod k použití pro vlastní tělo

Umění pohybovat se si přináší každý z nás na svět, je to zakódováno ve stavbě lidského těla. Máme k tomu genetické předpoklady, které vycházejí z evolučního vývoje člověka, z toho, k čemu byl člověk předurčen, a to nejen k pohybu vpřed po dvou končetinách – chůzi – jako jednoho z archaických pohybových vzorců, ale k mnoha dalším pohybovým aktivitám.

Vyšlo v: Pohyb je život, březen 2020
PDF celého článku ke stažení ZDE.

← Zpět na hlavní stranu

Spiraldynamik® „krok za krokem“

Analýza pohybu ve statice a dynamice, podložena znalostí konstrukčních principů stavby těla a 3D učení pohybu jsou předpoklady pro efektní terapii “krok za krokem”.

Vyšlo v: Ortopedická protetika 20/2017
PDF celého článku ke stažení ZDE.

 

← Zpět na hlavní stranu

 

Spiraldynamik® – Pohled na nohu a dolní končetinu

Proč nohy začnou bolet? Proč dochází ke změnám v jejich tvaru a funkci a tím k bolestem? Co je příčina a co je důsledek?

Proč máme v dospělém, ale čím dál tím více již v dospívajícím věku změny v postavení nohou? Jaký máme návod na používání svých nohou?

Příroda nás obdařila geniální konstrukcí nohy a celé dolní končetiny, jak ji v průběhu života využijeme je závislé na tom jak nohy používáme a jak se pohybujeme. Koncept Spiraldynamik®, terapeuticko-pohybový koncept umožňuje nové pohledy na lidské tělo a nabízí nové možnosti v terapii, diagnostice a učení pohybu u rozličných diagnóz nohou.

Spiraldynamik®

Koncept Spiraldynamik® vychází z poznatku, že se v průběhu evoluce lidské tělo a speciálně pohybový aparát optimálně přizpůsobil vzpřímení na dvě končetiny a pohybu vpřed-chůzi – archaickému pohybovému vzorci, pohybu v prostoru a pod vlivem zemské přitažlivosti. Konstrukční principy jako je polarita, spirální princip, princip vlny, klínu a klenby jsou ty, které umožňují koordinovaný, ekonomický, dynamický a funkční pohyb nejen nohou, ale i celého těla. Tyto principy jsou přítomny kolem nás, jak v mikro tak makrokosmu a je tudíž nemožné, aby chyběly ve struktuře lidského těla. Jak jednoduše to příroda vytvořila a jak složitě tyto principy nyní objevujeme, a když je poznáme, jak jednoduše je můžeme využít v terapii a v učení pohybu.

Polarita

Žijeme ve světě polarit a v našem těle ji nacházíme ve všech systémech. Kloub je partnerská práce dvou kostěných struktur, které se vzájemně proti sobě pohybují a ovlivňují. Sval musí mít začátek i úpon, aby mohl pracovat ve svém zkrácení nebo délce. Flexe podporuje extenzi a naopak, zrovna tak abdukce addukci nebo zevní rotace vnitřní. Je to pohyb a protipohyb, které se vzájemně podporují a ovlivňují svojí kvalitu. Jeden 3D pohyb přechází v druhý 3D protipohyb. Když přicházíme na svět tak se poprvé nadechneme a při odchodu z tohoto světa naposledy vydechneme. Nádech a výdech, tak jako práce agonisty a antagonisty nebo kloubních partnerů jsou na sobě závislé.

Spirální princip

Spirální mlhovina, vzdušný nebo vodní vír v makrokosmu a DNA jako dvojitá šroubovice v mikrokosmu. Spirální princip nalezneme ve stavbě kostí, vazů i svalů. Kost stehenní i pánevní jsou sami v sobě spirálně stočené, spirální formu vidíme i u kosti hlezenní a patní. Vazy kyčelního kloubu pracují jako vazivový šroub při 3D pohybu do flexe i extenze. Dynamické levo-pravé spirální sešroubování trupu při chůzi je nezbytné pro pohyb vpřed. Jednosměrné sešroubování dolní končetiny zajišťuje stabilitu kolenního a hlezenního kloubu při trojité flexi a trojité extenzi. Spirální sešroubování mezi póly pata a přednoží umožňuje dynamický pohyb nohy v každé fázi kroku, jak při odrazu tak při dopadu. Konstrukční spirální princip podporuje stabilitu, elasticitu a dynamiku v pohybu. Na úrovni dolní končetiny je to čitelné a přímo hmatatelné.

Princip klenby

Konstrukční princip klenby, jak ji známe z architektury, nalezneme i v kostěné stavbě zanártních kostí, tři kůstky klínovité podporují oblouk jak podélné tak příčné klenby nohy.

Vlna

Pohyb v prostoru a čase. Dynamický vlnovitý pohyb nohy při odvíjení a došlapu je podporován spirálním sešroubováním mezi pólem pata a přednoží. Vlnovitý – osmičkový pohyb hlavice kyčelního kloubu při chůzi je podporován 3D pohybem pánve na straně stojné tak i na straně kročné nohy.

Dolní končetina

Póly dolní končetiny jsou hlavice kyčelního kloubu a přednoží /příčná klenba/.

Uspořádání kostěné struktury umožňuje volnost pohybu v kloubech a optimální souhru svalů při pohybu. Flexe a extenze na úrovní všech velkých kloubů – kyčelního, kolenního a hlezenního je podporována rotacemi dlouhých kostí kolem svislé osy. Antetorzní úhel hlavice a převaha zevních rotátorů kyčelního kloubu určuje rotační směr kosti stehenní. Kost holenní se rotuje do vnitřní rotace. Toto protistočení zajišťuje kostěnou stabilitu pro zkřížené vazy kolenního kloubu. Vnitřní rotace kosti holenní podporuje zároveň stabilitu kosti hlezenní a tím působí optimálně na kost patní a následné rozložení sil v přednoží.

Rotační směry hrají významnou roli v pohybu vpřed, ve flexi dochází ke spirálnímu „sešroubování“ a v extenzi k mírnému „rozšroubování“, podporující stabilitu osy dolní končetiny.

Noha – chodidlo

Polaritu zde tvoří pata a protipólem jsou hlavičky 1. a 5.metatarzu. Oba dva póly mají možnost 3D pohybu. I zde platí pravidlo silnějšího sešroubování při flexi a menšího při extenzi. Důležité pohyby jsou supinace paty a pronace přednoží, sešroubování probíhá na úrovni klínovitých kostí. Zodpovědnými svaly jsou m.peroneus longus a m.tibialis posterior. Klenba nohy je aktivní ve zkrácení a v natažení, ale NE propadlá. Impuls pro odraz i tlumení při došlapu vychází ze svalů klenby, které jsou impulzním centrem nohy. M.adductor hallucis a m.opponens digiti minimi mají svou velkou úlohu při stočení prvního a pátého metatarzu kolem svých podélných os.

Odchýlení v postavení kostěných pólů ovlivní osu dolní končetiny a svalovou souhru v nesouhru. Např. chybějící síla zevních rotátorů kyčelního kloubu ovlivní postavení kosti stehenní, stabilitu kolenního kloubu a následně hlezenní kloub a stabilitu paty a v důsledku i přednoží. Odchylky od anatomicky dané osy jsou předpokladem pro vznik funkčních změn a nestability, zároveň jsou jedním z rizikových faktorů vedoucí ke zranění a chronickému přetěžování jednotlivých kloubů celé dolní končetiny a nejen jí.

Halux valgus je velmi častá změna v postavení palce a především je to i obraz jak nohu používáme. Z pohledu evoluce se palec postavil z opozice do jedné řady s ostatními prsty a vznik „haluxu“ je zpětné vracení se do opozice. Je to častý důsledek změny osy a nekoordinovaného používání celé dolní končetiny. Z pohledu polarity je protipólem palce hlavice kyčelního kloubu, ale také kost patní. Často vidíme obrácené stočení v ose dolní končetiny s nestabilitou kyčelního kloubu a chybějícím napřímení pánve. Nestabilní patu a chybějící dynamické sešroubování s přednožím. Na základní kloub palce je pak vyvíjen velký tlak a to je začátek přicházejících změn. Jasná informace pro jasnou terapii, učení pohybu a nápravu pohybových návyků.

I další změny v postavení nohy a s tím související bolesti, jako jsou drápovité nebo kladívkové prsty, vbočená pata, neaktivní příčná klenba a různé kombinace jsou ty, s kterými se v terapiích setkáváme a v diagnóze pohledem vidíme podobný obraz příčin jako u přetíženého palce.

Hodnocení postavení dolní končetiny a nohou a jejich schopnosti pohybu pomocí spirálnědynamických principů nám otevírá nové možnosti terapie u funkčních změn i poúrazových a pooperačních stavů. Sledujeme pohybové chování ve vzájemných souvislostech ve statice, dynamice i v zatížení. Neřešíme jen důsledky, ale především příčiny.

Terapie je vedena přes aktivní dynamickou práci pólů a obnovení jejich mobility a stability. Integrace naučeného do dynamiky jednotlivých fází kroku a hlavně POUŽÍVÁNÍ naučeného je cesta k nápravě.

Nový pohled na učení pohybu dle principů Spiraldynamik®

Rozpoznání koordinovaného a nekoordinovaného postavení a pohybu. Diagnóza pohledem, na první pohled můžeme zhodnotit osu a postavení jednotlivých pólů; znalosti 3D anatomie a 3D možnosti pohybu nám pomohou odkrývat příčiny přetížení, bolestí a funkčních změn.

Zaměřením na detail a jasné navedení pohybu v jednotlivých pólech jsou první krůčky ke změnám. S 3D aktivními pohyby podporujeme mobilitu, stabilitu a sílu. Jsou to pohyby, které jsou pro tělo známé a použitelné.

Vnímání pohybu ve vlastním těle, vědomě vedený pohyb, jasné impulzy k pohybu a jeho průběhu. Učení koordinovaného přes uvědomění si nekoordinovaného pohybu. Vše co učíme integrujeme do denních činností a pohybových aktivit, tzn. používám „nový návod pro pohyb“.

Chceme-li něco změnit musíme to změnit sami ve vlastním těle. Terapie nemá trvalý efekt pokud se nový koordinovaný pohyb nepoužívá. Je jen naše vlastní rozhodnutí, resp. našeho klienta, být koordinovaný a nebo nekoordinovaný, sám pracovat na změně a nečekat, že to bude změněno bez vlastního přičinění.

Chronický problém potřebuje „chronickou“ terapii, je to cesta, je to dlouhodobý proces a je to volba našeho klienta a jeho zodpovědnost vůči vlastnímu tělu a rozhodnutí jestli se na tuto cestu vydá. „My“ ho budeme rádi na této cestě doprovázet a podporovat.

Spiraldynamik® je „návod pro použití vlastního těla“, je to UMĚNÍ a inteligence našeho těla, kterou máme zakódovanou ve struktuře a je to radostný zážitek, jak pro fyzioterapeuta tak pro klienty ji krok za krokem rozkódovávat. Koordinovaný pohyb modeluje tělo jako sochař své dílo, a je úchvatné se na tomto procesu podílet.

Lenka Kazmarová
lk@spiraldynamik.cz
www.spiraldynamik.cz, www.sdynamic.cz

Text byl publikován v časopise Umění fyzioterapie č.2, ISSSN:24646784, vydán 22. 9. 2016

 

← Zpět na hlavní stranu

 

Návod na použití nohou

Jak používáme svoje nohy, když se z člověka chodícího stává “sedavec”. Jak vnímáme svoje nohy, které uzavřeme často do úzkých ponožek a módních bot.

Vyšlo v: Podolog 02/květen/2016
PDF celého článku ke stažení ZDE.

 

 

← Zpět na hlavní stranu