Spiraldynamik ® Basic Med

Kurz Spiraldynamik ® Basic Med

Spiraldynamik®  – pohybový koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu a jeho trojrozměrnou hybností.

Spiraldynamik®  využívá  poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce k správnému vedení a učení pohybu – trojrozměrnému, dynamickému a systematickému (inovačních možnosti v uvědomění a vedení pohybu).

1.Cíl

  • Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým schopnostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného  pohybu. Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.
  • Porozumění globálním souvislostem lidské pohybové koordinace.
  • Diagnóza pohledem: spirálně-dynamická analýza jak ve statice tak dynamice pohybu.
  • Optimalizovat osobní vnímání, vedení a kvalitu pohybu a osobní kompetence.

2. Obsah kurzu

Otevírání nových pohledů na tělesné pohybové chování: učení souvislostí mezi anatomií a pohybovým potenciálem, mezi teorií a praxí:

  • poznávání a integrace principů Spiraldynamik ®
  • vnímání 3D pohybu : princip polarity, osmičkové a vlnovité pohyby
  • poznávání anatomické souvislosti od hlavy až k patě
  • jasné návody pro diagnózu pohledem
  • spirálně-dynamické manuální techniky v práci s tělem
  • postavení strategie v učení terapii a učení pohybu

1.den kurzu : seznámení se základními principy Spiraldynamik®  ( polarita, osová a zrcadlová symetrie, principy vzpřímení a klenby atd.); práce s vlastním tělem – učení poznání vlastního držení a pohybových vzorů; evoluční a vývojové aspekty pohybového aparátu; základní rysy zdravé pohybové koordinace.

V následujících dnech kurzu, v každém ze 4 bloků, je pro každý den určeno základní téma, vycházející z koordinačních jednotek: centrální, přechodných, periferních a celé dolní a horní končetiny.

V průběhu celého kurzu je kladen důraz na vlastní uvědomění, užití a praktické cvičení se zřetelem na využití ve vlastní praxi. S uvědoměním si trojrozměrné pohybové koordinace lidského těla jako dynamické pohybové jednotky.

V závěrečné části je na programu opakování všeho naučeného z předešlých částí, specifické použití, demonstrace, společná závěrečná diskuse.

Hlavní témata jednotlivých modulů:

1.modul:
1.den – principy Spiraldynamik®
2.den – pánev a bederní páteř
3.den – hlava a krční páteř
4.den – hrudník a hrudní páteř

2.modul:
5.den – kyčelní kloub
6.den – kyčelní kloub
7.den – noha
8.den – dolní končetina

3.modul:
9.den – pletenec ramenní
10.den – pletenec ramenní
11.den – ruka
12.den – horní končetina

4.modul:
13. – 15.den – opakování – integrace principů do chůze, specifické dg. – skolióza;demonstrace na pacientech; práce ve skupinách
16.den – opakování; diskuse; závěr

3. Metodika

Hlavní motiv: porozumění, procítění a používání v osobních a profesních činnostech.

Následující základní schéma se týká obsahové struktury kurzu a týká se každého jednotlivého modulu a probírané části těla.

Úvod do tématu ( viz výše).
3d anatomie.
Dynamika kostí, kloubů a svalů; jejich funkce; struktura – principy; axiální svalový systém atd. Pochopení anatomické struktury – její konstrukce. Poznání a práce s impulsními centry ve vedení pohybu.
Vlastní uvědomění a vedení pohybu ve svém těle.
Těžištěm praktické části je trojrozměrnost a dynamika. K pozitivním strukturálním změnám dochází pomocí konstruktivní mobility, stability a rovnováhy.
Pohybová koordinace.
Praktické dovednosti se zaměřují na mobilitu, stabilitu, rovnováhu a ekonomii v učení a ve správně anatomicky vedeném pohybu. Od jednoduchých až po komplexní pohybové vzory.
Pracuje se se zřetelem na terapii, trénink a využití v denních činnostech.
Práce s komplexním vedením pohybu – hledání a pochopením jeho jednoduchosti.
Archaické pohybové vzory  – jejich sladění a spojení.
Poznávání a demonstrace chybných pohybových stereotypů a jejích náprava; mnoho praktických cvičení; cvičení ve dvojicích a skupinách; vzájemná učení se vedení pohybu; demonstrace 3D anatomie na anatomickém modelu.
Pohybové sekvence jsou součástí každého jednotlivého dne kurzu. V úvodu každého dne nebo v jeho průběhu, s cílenou integrací nově naučeného vedení pohybu.

Účastníkům kurzu je doporučeno samostatné studium mezi jednotlivými částmi kurzu a používání již získaných dovedností. Samostatně experimentovat a integrovat nové poznatky do osobních a profesionálních činností. Jsou zadávány úkoly.

Doporučený časový rozsah: min. 2 hod týdně

4. Hodinový obsah

Kurz je rozdělen do 4 modulů po 4 dnech. Každý modul má  37,5 vyučovacích jednotek

á 45 min. Celkový počet je minimálně 150 vyučovacích jednotek / VJ/.

32 VJ – teoretické znalosti anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu

34 VJ – patologie, analýza pohybu, vyšetření a dokumentace

50 VJ –  strategie učení, techniky vedení pohybu s pomocí vybraných příkladů, výcvik – praktická cvičení

14 VJ –  preventivní terapeutické možnosti

14 VJ –  aktivní pohybový trénink

6 VJ  – fyziopedagogiky, vlastní kompetence, vztahy terapeut-pacient

 

5. Seminární práce

V první části kurzu je zadán úkol pro účastníky kurzu k vypracování seminární

práce, která je odevzdána v poslední části kurzu.

 

6. Cílové skupiny

Základní kurz je určen terapeutům, kteří se profesionálně pohybem zabývají:

fyzioterapeutům

ergoterapeutům

lékařům

 

7. Vedení kurzu

Diplomovaný učitel Spiraldynamik® .

 

8. Předpoklady pro účastníky kurzu

Ukončené vzdělání ve výše uvedených oborech.

 

9. Přihláška na kurz

Přihláška se podává v písemné formě se základními osobními údaji (jméno, příjmení, datum narození, adresa, kontakt), doložením kopie o ukončeném vzdělání v oboru. Na základě které je vystavena smlouva o organizaci a podmínkách  účasti na vzdělávacím kurzu. Do kurzu je žadatel zařazen po podpisu smlouvy a platby poplatku.

 

10. Počet účastníků

Min.16 – max.24

 

11. Odhlášení z kurzu

viz. smlouva o organizaci kurzu a podmínkách účasti na vzdělávacím kurzu

12. Certifikát

Certifikát obdrží účastník kurzu: při plné účasti na všech částech kurzu a prokázání znalostí z obsahu kurzu, odevzdáním seminární práce.

Certifikát – Spiraldynamik®  je vystaven  Spiraldynamik Akademie AG.

Certifikát účastníka opravňuje:

integrovat naučené do své terapeutické praxe

k účasti na dalším vzdělávání ve Spiraldynamik®

k členství ve Spiraldynamik Akademie AG jako Insider/člen

Neopravňuje jej:

k používání loga a ochranné známky Spiraldynamik®

k prezentaci   Spiraldynamik® ve formě přednášek a kurzů a k vystavování certifikátů v souvislosti se Spiraldynamik®

nabízet Spiraldynamik® ve své nabídce