Abstrakta, III. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 7.-8.9.2007 – Konzervativní terapie statických deformit nohou

Konzervativní terapie statických deformit nohou

Lenka Kazmarová

 Velké procento dospělé populace má problémy s nohama, ale v poslední době se zvyšuje procento problematiky nohou i u školních dětí. Typickými deformitami nohou jsou jak neaktivní příčná a podélná klenba, bolestivé halluxy, kladívkové prsty nebo vybočené paty. V oblasti kolenních kloubů to jsou časté zranění a artrózy a půjdeme-li ještě výš pak je to problematika kyčelních kloubů….

Kde hledat příčiny těchto obtíží?

Vysvětlení můžeme dostat, pochopíme-li anatomickou stavbu lidského těla. Konstrukční principy pohybového aparátu nám poskytují mnoho informací, jsou ukryty v anatomické formě kostí, svalů a vazů. Základním stavebním kamenem je spirála, která ovlivňuje jak tvar, tak funkci těla.

Za anatomickou formou lidského těla je skryt pohybový vývoj člověka, který se optimalizoval milióny let – vzpřímení na dvě končetiny, pohyb vpřed…..

Koncept Spirální dynamika objasňuje zákonitosti koordinovaného pohybu, který se dá jasně definovat.

Dolní končetina má svůj tvar a funkci, které jsou dané anatomickou strukturou – spirálně stočená kost stehenní s antetorzí hlavice a z toho vyplývající převaha zevních rotátorů kyčelního kloubu, proti tomu stočení bérce do vnitřní rotace – a tím i předpoklad pro překřížení zkřížených vazů kolenního kloubu – pata postavena kolmo k zemi – sešroubování paty a přednoží, které je podpořenou geniální kostěnou strukturou nohy…to je jen pár příkladů.

Odchylky od anatomicky dané osy, jsou předpokladem pro vznik statických deformit, instability a svalové dysbalance, které představují rizikové faktory pro akutní zranění a chronické přetížení jednotlivých kloubů celé dolní končetiny a nejen jí…

Spirální dynamika je anatomicky funkčně odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. V popředí stojí funkční pochopení a porozumění lidského pohybového aparátu a nové formy motorického učení včetně integrace do denních činností.

Správně vedený a koordinovaný trojrozměrný pohyb je často jedna z cest k nápravě statických deformit.