spiraldynamik.cz

  Spiraldynamik ® Basic Med

  Spiraldynamik ® Basic Med

  Říjen 2, 2015 ,, Články 0 comments 2190 Hits

  Kurz Spiraldynamik ® Basic Med Spiraldynamik®  – pohybový koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu a jeho trojrozměrnou hybností. Spiraldynamik®  využívá  poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce k správnému vedení a učení pohybu – trojrozměrnému, dynamickému a systematickému (inovačních možnosti v uvědomění a vedení pohybu). […]

  Kurz Spiraldynamik ® Basic Med

  Spiraldynamik®  – pohybový koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu a jeho trojrozměrnou hybností.

  Spiraldynamik®  využívá  poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce k správnému vedení a učení pohybu – trojrozměrnému, dynamickému a systematickému (inovačních možnosti v uvědomění a vedení pohybu).

  1.Cíl

  • Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým schopnostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného  pohybu. Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.
  • Porozumění globálním souvislostem lidské pohybové koordinace.
  • Diagnóza pohledem: spirálně-dynamická analýza jak ve statice tak dynamice pohybu.
  • Optimalizovat osobní vnímání, vedení a kvalitu pohybu a osobní kompetence.

  2. Obsah kurzu

  Otevírání nových pohledů na tělesné pohybové chování: učení souvislostí mezi anatomií a pohybovým potenciálem, mezi teorií a praxí:

  • poznávání a integrace principů Spiraldynamik ®
  • vnímání 3D pohybu : princip polarity, osmičkové a vlnovité pohyby
  • poznávání anatomické souvislosti od hlavy až k patě
  • jasné návody pro diagnózu pohledem
  • spirálně-dynamické manuální techniky v práci s tělem
  • postavení strategie v učení terapii a učení pohybu

  1.den kurzu : seznámení se základními principy Spiraldynamik®  ( polarita, osová a zrcadlová symetrie, principy vzpřímení a klenby atd.); práce s vlastním tělem – učení poznání vlastního držení a pohybových vzorů; evoluční a vývojové aspekty pohybového aparátu; základní rysy zdravé pohybové koordinace.

  V následujících dnech kurzu, v každém ze 4 bloků, je pro každý den určeno základní téma, vycházející z koordinačních jednotek: centrální, přechodných, periferních a celé dolní a horní končetiny.

  V průběhu celého kurzu je kladen důraz na vlastní uvědomění, užití a praktické cvičení se zřetelem na využití ve vlastní praxi. S uvědoměním si trojrozměrné pohybové koordinace lidského těla jako dynamické pohybové jednotky.

  V závěrečné části je na programu opakování všeho naučeného z předešlých částí, specifické použití, demonstrace, společná závěrečná diskuse.

  Hlavní témata jednotlivých modulů:

  1.modul:
  1.den – principy Spiraldynamik®
  2.den – pánev a bederní páteř
  3.den – hlava a krční páteř
  4.den – hrudník a hrudní páteř

  2.modul:
  5.den – kyčelní kloub
  6.den – kyčelní kloub
  7.den – noha
  8.den – dolní končetina

  3.modul:
  9.den – pletenec ramenní
  10.den – pletenec ramenní
  11.den – ruka
  12.den – horní končetina

  4.modul:
  13. – 15.den – opakování – integrace principů do chůze, specifické dg. – skolióza;demonstrace na pacientech; práce ve skupinách
  16.den – opakování; diskuse; závěr

  3. Metodika

  Hlavní motiv: porozumění, procítění a používání v osobních a profesních činnostech.

  Následující základní schéma se týká obsahové struktury kurzu a týká se každého jednotlivého modulu a probírané části těla.

  Úvod do tématu ( viz výše).
  3d anatomie.
  Dynamika kostí, kloubů a svalů; jejich funkce; struktura – principy; axiální svalový systém atd. Pochopení anatomické struktury – její konstrukce. Poznání a práce s impulsními centry ve vedení pohybu.
  Vlastní uvědomění a vedení pohybu ve svém těle.
  Těžištěm praktické části je trojrozměrnost a dynamika. K pozitivním strukturálním změnám dochází pomocí konstruktivní mobility, stability a rovnováhy.
  Pohybová koordinace.
  Praktické dovednosti se zaměřují na mobilitu, stabilitu, rovnováhu a ekonomii v učení a ve správně anatomicky vedeném pohybu. Od jednoduchých až po komplexní pohybové vzory.
  Pracuje se se zřetelem na terapii, trénink a využití v denních činnostech.
  Práce s komplexním vedením pohybu – hledání a pochopením jeho jednoduchosti.
  Archaické pohybové vzory  – jejich sladění a spojení.
  Poznávání a demonstrace chybných pohybových stereotypů a jejích náprava; mnoho praktických cvičení; cvičení ve dvojicích a skupinách; vzájemná učení se vedení pohybu; demonstrace 3D anatomie na anatomickém modelu.
  Pohybové sekvence jsou součástí každého jednotlivého dne kurzu. V úvodu každého dne nebo v jeho průběhu, s cílenou integrací nově naučeného vedení pohybu.

  Účastníkům kurzu je doporučeno samostatné studium mezi jednotlivými částmi kurzu a používání již získaných dovedností. Samostatně experimentovat a integrovat nové poznatky do osobních a profesionálních činností. Jsou zadávány úkoly.

  Doporučený časový rozsah: min. 2 hod týdně

  4. Hodinový obsah

  Kurz je rozdělen do 4 modulů po 4 dnech. Každý modul má  37,5 vyučovacích jednotek

  á 45 min. Celkový počet je minimálně 150 vyučovacích jednotek / VJ/.

  32 VJ – teoretické znalosti anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu

  34 VJ – patologie, analýza pohybu, vyšetření a dokumentace

  50 VJ –  strategie učení, techniky vedení pohybu s pomocí vybraných příkladů, výcvik – praktická cvičení

  14 VJ –  preventivní terapeutické možnosti

  14 VJ –  aktivní pohybový trénink

  6 VJ  – fyziopedagogiky, vlastní kompetence, vztahy terapeut-pacient

   

  5. Seminární práce

  V první části kurzu je zadán úkol pro účastníky kurzu k vypracování seminární

  práce, která je odevzdána v poslední části kurzu.

   

  6. Cílové skupiny

  Základní kurz je určen terapeutům, kteří se profesionálně pohybem zabývají:

  fyzioterapeutům

  ergoterapeutům

  lékařům

   

  7. Vedení kurzu

  Diplomovaný učitel Spiraldynamik® .

   

  8. Předpoklady pro účastníky kurzu

  Ukončené vzdělání ve výše uvedených oborech.

   

  9. Přihláška na kurz

  Přihláška se podává v písemné formě se základními osobními údaji (jméno, příjmení, datum narození, adresa, kontakt), doložením kopie o ukončeném vzdělání v oboru. Na základě které je vystavena smlouva o organizaci a podmínkách  účasti na vzdělávacím kurzu. Do kurzu je žadatel zařazen po podpisu smlouvy a platby poplatku.

   

  10. Počet účastníků

  Min.16 – max.24

   

  11. Odhlášení z kurzu

  viz. smlouva o organizaci kurzu a podmínkách účasti na vzdělávacím kurzu

  12. Certifikát

  Certifikát obdrží účastník kurzu: při plné účasti na všech částech kurzu a prokázání znalostí z obsahu kurzu, odevzdáním seminární práce.

  Certifikát – Spiraldynamik®  je vystaven  Spiraldynamik Akademie AG.

  Certifikát účastníka opravňuje:

  integrovat naučené do své terapeutické praxe

  k účasti na dalším vzdělávání ve Spiraldynamik®

  k členství ve Spiraldynamik Akademie AG jako Insider/člen

  Neopravňuje jej:

  k používání loga a ochranné známky Spiraldynamik®

  k prezentaci   Spiraldynamik® ve formě přednášek a kurzů a k vystavování certifikátů v souvislosti se Spiraldynamik®

  nabízet Spiraldynamik® ve své nabídce

  Written by lj
  Share It
  Your Comment